Modernizacija Magistralnih Cesta

Javno preduzeće „Ceste FBiH“ (JP Ceste F BiH) je pokrenulo inicijativu za Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH kako bi se do 2020. godine osigurala adekvatna cestovna infrastruktura.

Modernizacija Magistralnih Cesta

U okviru gore pomenutog sveobuhvatnog Programa, JP Ceste F BiH, društvo sa ograničenom odgovornošću u punom vlasništvu Vlade FBiH, pokrenulo je inicijativu za Projekt modernizacije cestovnog sektora FBiH (Projekt). U tu svrhu, Vlada FBiH je podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija u iznosu do 150 miliona € za Program, uključujući ukupno 103,38 miliona € od Svjetske Banke (SB) i Evropske Investicijske Banke (EIB) za finansiranje Projekta.

Projekat se sastoji od nekoliko malih i srednje velikih investicija, uključujući:

 1. Rekonstrukciju cesta. Ova komponenta uključuje:
  • Radove na završetku izgradnje magistralne ceste M 17.3 Neum-Stolac (ukupne dužine 32,9 km);
  • Izgradnju trećih traka za spora vozila (ukupne dužine 40 km na 8 dionica magistralnih cesta);
  • Rekonstrukciju kolovoze konstrukcije, korekciju osovine (ukupno 18 km na 5 dionica magistralnih cesta, gdje će se korekcija osovine raditi na samo jednoj dionici u ukupnoj dužini od 1 km);
  • Rekonstrukciju tri (3) tunela (ukupne dužine 1,86 km);
  • Rekonstrukcija sedam (7) mostova (ukupne dužine 0,55 km).
 2. Intervencije na poboljšanju cestovne sigurnosti: Rekonstrukcija raskrsnica koje su klasificirane kao „crne tačke“ na magistralnim cestama, sveukupno njih devet (9);
 3. Institucionalne reforme: Upravljanje cestama u FBiH sa posebnom fokusom na održivost investicija i sigurnost na cestama;
 4. Podrška implementaciji projekta: Nadzor nad izgradnjom i monitoring okoliša; jačanje kapaciteta JP Ceste FBiH.

U sklopu pripremnih aktivnosti za dobivanje kredita, JP Ceste FBiH je angažiralo konsultante za izradu seta dokumenta koji predstavljaju zaštitne mehanizme prema politikama Svjetske banke:

EBRD FINANSIRANJE

Sanacija šteta od poplava i modernizacija

Državni zajam Bosne i Hercegovine u iznosu do 65 miliona , biti će proslijeđen F BiH i dalje JP Cestama F BiH za finansiranje dijela investicijskog programa za popravak i modernizaciju odabranih cestovnih dionica i objekata u FBiH.

Okolinska i socijalna kategorizacija, utjecaji i ublažavanje utjecaja

U skladu s EBRD-ovom Okolinskom i socijalnom politikom iz 2014 (ESP), riječ je o projektu B kategorije. Okolinski i socijalni utjecaji, povezani s rekonstrukcijom postojećih cestovnih dionica, popravkom mostova i tunela i izgradnjom obilaznica sa dvije trake, lako se mogu procijeniti i ublažiti. Očekuje se da će projekt ostvariti pozitivni utjecaj, prvenstveno kroz poboljšanje kvalitete i sigurnosti infrastrukture.

Nezavisni konsultanti su izvršili okolinsku i socijalnu detaljnu analizu i procjenu (ESDD) kako bi procijenili kapacitete Klijenta da tokom implementacije projekta ispuni Provedbene zahtjeve banke. ESDD je obuhvatila korporativnu, okolinsku i socijalnu analizu te okolinsku i socijalnu analizu predloženog projekta uključujući razne cestovne komponente, tunele, mostove i obilaznice. Ova analiza je obuhvatila pregled postojeće dokumentacije i projektne dokumentacije kao i posjete lokacijama radi procjene sadašnjih okolinskih i socijalnih uvjeta na postojećim operativnim lokacijama uključenim u predloženi projekt. Rezultati ESDD-a ukazuju na to da Klijent ispunjava zahtjeve domaćeg zakonodavstva kao i da će implementiranjem Akcijskog plana za zaštitu okoliša i socijalna pitanja (ESAP) Projekt biti strukturiran tako da ispunjava Provedbene zahtjeve (PR) banke.

Očekuje se da će, za pojedinačne radove, biti neophodno za svaku lokaciju pripremiti Planove upravljanja zaštitom okoliša i socijalnim pitanjima, kojima će, za svaku lokaciju, biti obuhvaćene opće i posebne mjere za ublažavanje utjecaja, monitoring i izvještavanje, što će omogućiti da radovi budu strukturirani tako da ispunjavaju Provedbene zahtjeve banke.

Očekuje se da će, kao rezultat Projekta, biti poboljšana sigurnost u prometu, posebno na onim dionicama koje su bile oštećene tokom poplava u svibnju/ maju 2014. godine. Međutim za određene cestovne dionice biti će potrebno izvršiti reviziju sigurnosti prometa i inspekcije u skladu s EU Direktivom o upravljanju aspektom sigurnosti na cestovnoj infrastrukturi 2008/96/EC te je i ovaj zahtjev uključen u ESAP.

Preduzeće poduzima napore da izbjegne ili svede na minimum potrebu za eksproprijacijom zemljišta. Trenutno nisu poznate precizne potrebe projekta za zemljištem; međutim, očekuje se da će za neke od cestovnih projekata biti potrebna određena eksproprijacija. Stoga je pripremljen Okvir za eksproprijaciju i preseljenje u skladu sa PR 5 koji će biti i javno objavljen.

ESAP uključuje zahtjeve za pripremu Planova upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima radi potpunijeg ispunjavanja Provedbenih zahtjeva banke tokom implementacije projekata, posebno kako bi se obugvatila pitanja radne snage i uključivanja zainteresiranih strana. Pored toga, Preduzeće će biti obavezno izraditi okolinsku politiku, mehanizme za podnošenje pritužbi radnika i formalni plan uključivanja zainteresiranih strana. 

Klijent će Banci dostavljati godišnje okolinske i socijalne izvještaje. Banka će vršiti monitoring projekta u skladu s obavezama navedenim u ESAP regulatornim zahtjevima i Provedbenim zahtjevima EBRD-a. Banka će po potrebi vršiti nadzorne posjete.

Tehnička saradnja

Sljedeća tehnička pomoć je predviđena u sklopu ovog projekta:

 1. Pomoć FBiH u upravljanju aspektom sigurnosti u cestovnom prometu;
 2. Certificiranje za nabavku od strane međunarodno priznate institucije kao što je Ovlašteni institut za nabavku i snabdijevanje (CIPS);
 3. Sistem upravljanja kvalitetom i dobijanje certifikata ISO 9001;
 4. Institucionalno jačanje koje se odnosi na otpornost na klimatske promjene

IZGRADNJA CESTE - POBOLJŠANJE ELEMENATA U POSTOJEĆEM KORIDORU

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
1.1
M-17.3 HNK
N
Stolac - Neum
Stari Neum - Kiševo - Broćanac
M-17.3 HNK Broćanac - Hutovo - Cerovica, L = 11,2 km
M-17.3 HNK Cerovica - Drenovac, L = 15,3 km
1.2 M-18 TK, ZDK N Kladanj - Podpaklenik, Karaula Izgradnja - trasa i objekti
1.3
M-6.1 HNK
N
Mostar (Obilaznica Mostara)
Dovršetak dionice Međine - Miljkovići, L = 6,7 km
M-6.1 HNK Izgradnja Miljkovići - Rodoč - veza na M-17 (I faza)
M-6.1 HNK Izgradnja Miljkovići - Rodoč - veza na M-17 (II faza)
1.4 M-5 USK N Izačić - Bihać - Orljani Izgradnja ceste koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća (I faza)
M-5 USK N Izačić - Bihać - Orljani Izgradnja ceste koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća (II faza)
1.5
M-14 USK N Bihać - Bosanska Krupa I faza - Izgradnja dionice Jablanska - čvor Mali Lug L = 3,5 km
M-14 USK N Bihać - Bosanska Krupa II faza - Izgradnja dioinice Jezero (tabla) - Grmuša - Vranjska L = 16,8 km
1.6
M-18 KS N
Izgradnja I Transverzale: Vogošća - Centar Sarajevo
Kranjčevićeva - tunel Ciglane
M-18 KS N Tunel Kobilja Glava
M-18 KS N Hotonj - Jošanica, 5+100 - 9+550

IZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
2.1 M-5 USK 3 Ripač - Vrtoče 2 Ripač - Dubovsko
2.2 M-5 USK 6 Gornje Bravsko - Ključ Bos. Petrovac - Ključ - prijevoj Lanište
2.3 M-5 SBK 10 Donji Vakuf 1 - Turbe Donji Vakuf - Turbe (Komar)
2.4 M-6.1 ZHK *** Posušje - Široki Brijeg Posušje - Grude - Široki Brijeg
2.5 M-14.2 USK 3 Bos.Petrovac - Pasjak Bosanski Petrovac - Drvar
2.6 M-14.2 K10 4 Pasjak - Resanovci Drvar - Resanovci
2.7 M-18 TK 5 Priboj 2 - Simin Han 1 Banj Brdo - Simin Han
2.8 M-15 K10 008; 010 Livno - Šuica - Kupres Borova Glava traka + Trivunove krivine
2.9 M-5 KS 14 Gromiljak - Blažuj Kobiljača

REKONSTRUKCIJA CESTE I KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE, KOREKCIJA OSOVINE

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
3.1 M-5 USK 2 Bihać 4 - Ripač Korekcija osovine ceste
3.2 M-5 SBK 9 Jajce jug – Donji Vakuf 1 Rekonstrukcija ceste
3.3
M-5
SBK
13
Kaonik -Gromiljak
Dovršetak rekonstrukcije Busovača - Draga, L = 0,85 km
Rekonstrukcija "Delfine krivine", L = 1,00 km
Dovršetak rekonstrukcije Jehovac - Brestovsko
3.4 M-20 BPK 9 Ustikolina – Goražde 8 Rekonstrukcija ceste i raskrsnice Vitkovići
3.5 M-19.2 TK 1 Vitalj – Vlasenica (gran.entiteta) Rekonstrukcija ceste
3.6 x Rekonstrukcija prioritetnih pravaca (izmjena kategorije cesta)

TUNELI

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
4.1 M-16.2 HNK 3 Prozor - Jablanica1 Jasen, Ustirama, km 17+686
4.2 M-1.8 TK 3 Pelagićevo - Srebrenik Sanacija tunela Ormanica, 16+210
4.3 M-17 ZDK 7 Topčić polje - Lašva Sanacija tunela Vranduk II, 7+416
4.4 M-17 HNK 12 Konjic - Jablanica 1 Crnaja, 15+082

MOSTOVI

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
5.1
M-1.8
TK 3 Pelagićevo - Srebrenik Most preko rijeke Velika Tinja,Špionica Gornja
5.2 TK 3 Pelagićevo - Srebrenik Most preko Špioničkog potoka,Špionica Donja
5.3 TK 4 Srebrenik - Šićki Brod 3 Most preko potoka Urvenica, Srebrenik
5.4 TK 4 Srebrenik - Šićki Brod 3 Most preko rijeke Tinje, Drenik
5.5 TK 4 Srebrenik - Šićki Brod 3 Nadvožnjak iznad želj. pruge Brčko - Banovići
5.6 M-4 TK 8 Teslić (Barići) - Karuše Most preko potoka Radušica
5.7
M-5
USK 1 Granica RH (Izačić) - Bihać 4 Most preko potoka Mrižnica, Kamenica
5.8 SBK 6 Gornje Bravsko - Ključ Most preko rijeke Sane, Ključ
5.9 SBK 7 Rogolji - Jajce Jug Most preko rijeke Plive u Jajcu
5.1 SBK 9 Jajce Jug - Donji Vakuf 1 Most preko potoka Rika, Skela
5.11 SBK 9 Jajce Jug - Donji Vakuf 1 Most preko Sandžačke rijeke
5.12 SBK 10 Donji Vakuf 1- Turbe Most preko duboke prepreke, Komar
5.13 SBK 12 Nević Polje - Kaonik Sanacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Biloj
5.14 KS 8 HW Jošanica 1 - Stup 1 Most preko rijeke Bosne u Reljevu
5.15 M-15 USK 4 Kamičak - Ključ Most preko rijeke Banjice
5.16 M-16.4 SBK 1 Bugojno - Nević Polje Most preko rijeke Vrbas, Bugojno
5.17
M-17
ZDK 7 Nemila 0 - Lašva 0 Most preko rijeke Bosne, Bosna IV
5.18 ZDK 7 Nemila 0 - Lašva 1 Most preko rijeke Bosne, petlja Zenica
5.19 HNK 18 Tasovčići - granica RH Most preko rijeke Bregave, Tasovčići
5.2
M-18
TK 8 Vitalj - Olovo Most preko rijeke Drinjače u Kladnju
5.21 KS 9 Olovo - Semozovac Most preko rijeke Ljubine
5.22 KS 9 Olovo - Semozovac Most preko rijeke Ljubine
5.23 M-20 BPK Obilaznica Goražda Most preko rijeke Drine, postojeći most

REKONSTRUKCIJA CRNIH TAČAKA I OPASNIH MJESTA

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
6.1 M-4.2 USK 2 Skokovi - Srbljani Rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa", km 11+230
6.2 M-5 USK 1 Granica BiH/RH (Izačić) - Bihać Rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (M-5 i R-403a)
6.3
M-17
HNK 11 Tarčin - Konjic Rekonstrukcija crne tačke, km 16+800 - km 17+600
6.4 HNK 14 Potoci - Mostar centar Rekonstrukcija crne tačke sjeverni ulaz u Mostar, km 7+800
6.5 HNK 15 Mostar centar - Gnojnice Rekonstrukcija crne tačke južni ulaz u Mostar, km 1+640
6.6 HNK 18 Tasovčići - Čapljina Rekonstrukcija crne tačke raskrsnice M6 i M17, km 0+000
6.7
M-18
TK 6 Šićki Brod 3 - Živinice1 Rekonstrukcija crne tačke "Husino", km 2+500
6.8 ZDK 8 Vitalj - Olovo Rekonstrukcija crne tačke Olovske Luke - "Nula" km 20+600

IZGRADNJA OBILAZNICA

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
7.1 M-16.4 SBK N Bugojno Izgradnja obilaznice
7.2 M-5 USK N Ključ Izgradnja obilaznice
7.3
M-5 SBK N Donji Vakuf Izgradnja obilaznice (I faza, most Vrbas 2 - spoj na M16)
M-5 SBK N Donji Vakuf Izgradnja obilaznice (II faza, završetak obilaznice)
7.4 M-15 K10 N Livno Izgradnja obilaznice
7.5 M-4 TK N Tuzla (Južna obilaznica Tuzle) Nastavak izgradnje
7.6 M-16.4 SBK N Novi Travnik (BNT) Dovršetak obilaznice
7.7 M-6 ZHK N Grude (veza M6 i R420) Izgradnja sjeverne obilaznice
7.8 M-4 TK N Kalesija Izgradnja obilaznice
7.9
M-4.2 USK N Cazin Izgradnja obilaznice (I faza)
M-4.2 USK N Cazin Izgradnja obilaznice (II faza)
7.1
M-5 SBK N Kiseljak Izgradnja obilaznice (I faza)
M-5 SBK N Kiseljak Izgradnja obilaznice (II faza)
7.11
M-20 BPK N Goražde Izgradnja obilaznice (I faza)
M-20 BPK N Goražde Izgradnja obilaznice (II faza)
7.12 M-14.1 PK N Odžak Izgradnja obilaznice

SANACIJA ŠTETA NAKON POPLAVA

<td data-sheets-value="{'1':2,'2':'Olovo - Semizovac'}

Broj Cesta Kanton Dionica Vrsta radova
8.1
M-1.8
PK 1 Granica BiH/RH – Lončari Rekonstrukcija/ sanacija kolovoza
8.2 TK 3 Pelagićevo – Srebrenik Rekonstrukcija/ sanacija kolovoza
8.3 TK 4 Srebrenik – Šićki Brod, Rekonstrukcija/ sanacija kolovoza
8.4 M-18 TK 7 Živinice 1 - Vitalj Stupari - Vitalj
8.5 M-18 KS 9