Odbor za Reviziju

Jasmina Polić

dipl.ecc. Predsjednik odbora za reviziju

Ivanka Krstanović

dipl.ing.građ. Član

Amir Hadžić

dipl.pravnik Član