Brojanje Prometa

Automatsko brojanje prometa na mreži magistralnih cesta Federacije BiH izvodi se od 2005. godine. Prva štampana publikacija „Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2006. godini“, objavljena je u 2007. godini.

U Federaciji BiH ugrađeni su brojači francuske firme Sterela i slovenačke firme Mikrobit te automatski brojači tipa QLD-6CX i TLCD 10. Oba tipa automatskih brojača koriste par indukcionih petlji po svakom smjeru. Ovi brojači razvrstavaju vozila po vremenskim pragovima, grupama vozila i pragovima brzina. Razlika razvrstavanja je ta što automatski brojači Sterela razvrstavaju vozila po dužini, dok Mikrobit brojači vrše razvrstavanje prema induktivnom otisku.

Vrste vozila brojanih automatskim brojačima QLD-6CX i QLTC 10

Vrsta vozila Opis vrste vozila - QLD-6CX Vrsta vozila Opis vrste vozila - QLTC 10
A1 motocikli A0 motocikli
A2 lično vozilo A1 lična vozila i lična vozila s prikolicom s prikolicom
A3 lično vozilo s prikolicom A2 kombi vozila
A4 kombi vozila s prikolicom i bez prikolice B1 manja teretna vozila
B1 manja teretna vozila B2 srednja teretna vozila
B2 srednja teretna vozila B3 teška teretna vozila
B3 teška teretna vozila B4 teretna vozila s prikolicom
B4 teretna vozila i tegljači s prikolicom B5 teretno vozilo tegljač
C autobusi C1 autobusi
C2 zglobni autobusi

Podaci o izbrojanim vozilima, sa pojedinačnih brojača, preuzimaju daljinski GSM modemom dok se sa ostalih brojača prikupljaju manuelno, odlaskom na lokalitet, gdje se podaci preuzimaju pomoću računarske opreme.

Pored navedenih automatskih brojača, od 2009. godine u upotrebi su dva radarska brojača. Radarski brojači vrše zapis po klasama vozila, satima i sekundama prolaska vozila.

Vozila se razvrstavaju u pet klasa, i to:

  • K1 i K2  – motocikli, putnička vozila i kediji,
  • K3  – kombi i laka teretna vozila,
  • K4  – autobusi i teška teretna vozila, i
  • K5  – kamioni sa prikolicom i šleperi.

Baza podataka brojanja prometa sadrži šifru brojačkog mjesta (brojači sa petljama imaju šifru 501 pa nadalje, dok radarski brojači nose šifru 600 pa nadalje). Ovi brojači registriraju vrijeme u kojem je promet snimljen (sati u godini), smjer kretanja vozila, broj i strukturu vozila, broj vozila po dužini (ili vrsti vozila), te brzinu vozila sa odabranim pragovima brzina.

Broj lokacija na kojim je vršeno automatsko brojanje prometa po godinama

Godina Broj lokacija brojanja
2006. 53
2007. 49
2008. 56
2009. 63
2010. 67
2011. 60
2012. 101
2013. 116
2014. 124
2015. 107

Objavljene publikacije o brojanju prometa

U nastavku se mogu preuzeti objavljene publikacije brojanja prometa, dok se detaljniji podaci sa svakog brojačkog  mjesta, neophodni za potrebe izrade studija, mogu dobiti uz pismeni zahtjev dostavljen na protokol JP Ceste FBiH.