Poziv za prijavu interesa za polaganje instalacija u cestovnom pojasu magistralne ceste Neum - Stolac

JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine realizuje projekat izgradnje magistralne ceste M 17.3 Stolac – Neum. Sa izvođačima radova ugovorena je dionica ceste Stari Neum – Broćanac u dužini 12,075 km na području općine Neum. Poddionica Stari Neum – Babin Do u dužini 5,3 km kompletirana je i na tom potezu urađen je i sloj bito nosivog sloja asfalta.

Poziv za prijavu interesa za polaganje instalacija u cestovnom pojasu magistralne ceste Neum - Stolac

Ukupna dužina ceste na kojoj je planirana gradnja od Neuma do Stoca je 36,5 km . Dionica je podjeljena na 7 lotova radi efikasnosti u rješavanju imovinsko pravnih odnosa kao i dinamike izgradnje. Na dionici od značajnijih objekata je tunel Žaba u dužini 975m koji počinje na lokaciji naseljenog mjesta Prapratnica , a završava u blizini naseljenog mjesta Hutovo na području općine Neum.

Planirano je da se u cestovnom pojasu navedene magistralne ceste polože cijevi za polaganje instalacija.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte da prijave svoj interes za polaganje instalacija u cestovnom pojasu predmetne magistralne ceste. Uz prijavu dostaviti tehničke podatke o planiranim instalacijama.

Prijave dostaviti na adresu: JP Ceste Federacije BiH,Terezija 54, Sarajevo u roku od 15 dana od dana objavljivanja.