Javni poziv radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Odlukom Gradskog vijeća grada Mostara broj: 01-02-954/23 od 31.05.2023. godine, utvrđen je javni interes za realizaciju projekta „Izgradnja južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M 17 i M 6.1., faza III (Tunel Novi-Avijatičarski most) i faza IV (Avijatičarski most-veza na M 17 i M 6.1)“. 

Javni poziv radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Na osnovu čl. 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH ("Sl. novine FBiH" broj :70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16) u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku FBiH  ("Sl. novine FBiH" broj:2/98, 48/99 i 61/22)  JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

radi sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na nekretninama predloženim za eksproprijaciju

Odlukom Gradskog vijeća grada Mostara broj: 01-02-954/23 od 31.05.2023. godine, utvrđen je javni interes za realizaciju projekta „Izgradnja južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M 17 i M 6.1., faza III (Tunel Novi-Avijatičarski most) i faza IV (Avijatičarski most-veza na M 17 i M 6.1)“.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo pristupaju realizaciji navedenog projekta u čiju svrhu će se provesti potpuna eksproprijacija neophodnih nekretnina uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH ("Sl. novine FBiH" broj :70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se vlasnici nekretnina označenih kao :-k.č. 3545/1, 515, 507, 510, 514, 499, 509, 513, 498, 517, 485, 508, 2453, 471, 472, 548, 1970, 2380, 2381, 2588, 1351, 2017, 2009, 2586/1, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 2012, 1342, 1343, 2383, 1339, 1340, 2010, 2382, 1338, 1341, 2011, 2379, 2384, 2587, 1242, 1327, 1321, 1322, 1323, 1326, 1416, 2448, 2458, 2459, 2466, 3551, 2019, 1441, 2014, 2016, 1329, 1328, 1442, 1443, 1444, 1423, 1344, 1414, 1415, 2385, 2567/2, 2468/1, 2566/2, 1422, 2013, 1777, 1440, 1331, 1336, 1421, 1430, 2020, 1432, 1431, 1330, 1337, 1429, 1433, 2018, 1240/1, 1324, 1325, 1241, 1776/2, 1420,/1, 1420/2, 1420/3, 2585/2, 1334, 1335, 1413, 1410, 1411/1, 1419/2, 1759, 1760/1, 1761, 1763, 2589/1, 1418/1, 2386/1, 2566/1, 2449, 2467/5 3552/1, 2447/5,  2412 (dio k.č. 944/16, dio k.č. 944/17, dio k.č 944/15), 2413 (dio k.č. 944/16, dio k.č. 944/15, dio k.č. 944/17), 2442, 2468/1, 2546, 2566/2, 2468/2, 2409/18, 2545/4, 2545/2 sve K.O Rodoč,

 -k.č. 1278 (s.p. 618/1 i dio 437/200), 1181 (s.p. 437/129), 1258 (s.p. 599/71), 1260 (s.p. 599/47), 2958 (s.p. 480), 2959 (s.p. 609/2), 1214 (s.p. dio k.č. 600/9), 1215/1 (s.p. dio k.č.  600/9), 1215/2 (s.p. 600/95), 1300/1 (s.p. 437/35, 437/69, 437/32, 437/31, 437/33, 437/17 i 626) 1275 (s.p. dio k.č.437/18), 1276 (dio k.č.437/109, 1279 (s.p. 437/24), 1280 (437/24), 1225 (s.p. 599/41), 1228 (s.p. 599/27), 1229 (s.p. 599/27), 1230 (s.p. 599/27), 1231/1 (s.p. 599/30), 1231/3, (s.p. 599/30), 1255 (s.p. 599/30), 1287/1 (s.p. 437/152), 1274 (s.p. dio k.č. 437/18 i 437/19), 2949/1 (s.p. 599/51), 2950 (s.p. dio k.č. 480), 2951 (s.p. dio k.č. 480), 1209 (s.p. 599/59), 1210/3 (s.p. dio k.č. 599/59) 1210/2 (dio k.č. 599/59), 2952/1 (s.p. dio k.č. 437/200 i dio 618/1), 1182 (sp. k.č. 437/121 i 437/185), 1184/1 (s.p. dio k.č. 437/121 i 437/185), 1208 (s.p dio k.č. 599/29), 1210/1 (s.p. 599/29), 2952/10 (s.p. k.č. 619/2), 1241 (s.p. k.č. 599/66), 1242/2 (s.p. 599/84), 1242/4 (s.p. 599/86, 1266/2 (s.p. 599/8), 1281 (s.p. k.č. 437/335), 1283 (s.p. dio k.č. 437/18), 1284 (s.p. dio k.č. 437/18, dio k.č. 437/19, dio k.č. 441/1, dio k.č. 437/21, dio k.č. 437/20 dio k.č. 437/171, dio k.č. 613/1, dio k.č. 615/3, dio k.č. 615/1, dio k.č. 615/2) 1240 (s.p. 599/31), 1222/1 (s.p. 599/68), 1239/3 (s.p. 599/74), 1239/1 (s.p. 599/1), 1233 (s.p. 599/33), 1226/3 (s.p. 599/77), 1213/1 (s.p. 599/40), 1262 (s.p. 599/46, 1233 (s.p. 599/33), 1226/3 (s.p. 599/77), 1213/1 (s.p. 599/40), 1262 (s.p. 599/46, 1213 (s.p. 599/64, 1221 (dio k.č. 599/28), 1224 (s.p. dio k.č. 599/28) sve K.O Gnojnice

da se u roku 15. dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva,  jave telefonskim putem JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, Terezija 54 na kontakt telefon 033-563-494 ili putem fax-a 033-250-400, radi  dogovora o postizanju sporazuma o prijenosu prava vlasništva i naknadi za predmetne nekretnine preko kojih je predviđena realizacija navedenog projekta.

Ukoliko se vlasnici predmetnih nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj poziv, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim općinskim organom uprave.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.