Izrada trake za spora vozila na M-5 dionica:Gromljak-Blažuj, potez Kobiljača (elaborat)

Aktivnosti
Konsulantske usluge
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak - Blažuj
Kanton
Kanton Sarajevo

Izrada Studije za okoliš