Izgradnja dionice Podpaklenik– Karaula – prevoj Karaula, IV faza –Izrada glavnog projekta

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

(uključuje glavni projekat trase L= cca 1500m prema Olovu-do motela Montana) i glavne projekte 3 mosta i jednog tunela  na dijelu prema Kladnju-do „Ujića rijeke“)