Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa

Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa obavlja sljedeće poslove:

 • priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa upravljanja, zaštite cesta i sigurnosti prometa na cestama,
 • priprema analiza i periodičnih izvještaja za upravljanje, zaštitu cesta i sigurnost prometa,
 • učešće u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama,
 • organizacija i tehnička kontrola izvršenja poslova zaštite cesta, priprema izvještaje o izvršenju radova,
 • priprema i donošenje rješenja iz vršenja javnih ovlaštenja (odobrenje: za vanredni prijevoz, prekomjernu upotrebu javne ceste, izgradnju objekata i instalacija, izgradnju priključka, odnosno prilaza na javnu cestu, izgradnju autobusnih stajališta, postavljanje instalacija, poprečno postavljanje instalacija, za postavljanje reklama) i nalog za obustavu vršenja bespravnih radnji i otklanjanje smetnji na cesti i u cestovnom pojasu
 • priprema i donosi prethodnu saglasnost za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa javne ceste,
 • organizacija kontrole osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila, na javnim cestama,
 • praćenje podataka o sigurnosti prometa, utvrđivanje uzroka prometnih nezgoda i predlaganje mjera za poboljšanje sigurnosti prometa,
 • priprema podataka i vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata na cestama, prometne signalizacije i opreme na cestama,
 • prikupljanje podataka o stanju na cestama, organizacija -informisanje nadležnih organa i korisnika cesta o stanju cesta i uslovima prohodnosti cesta,
 • vođenje poslova brojanja saobraćaja i koordinacija izrade publikacije i karata saobraćajnog opterećenja,
 • priprema srednjoročnih planova i programa za službe Pomoć-informacije na cestama,
 • učešće u izradi prijedloga izmjena i dopune zakona i podzakonskih akata, normativa i standarda vezano za upravljanje, zaštitu cesta i sigurnost prometa,
 • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste F BiH iz djelokruga rada sektora,
 • obavlja poslove kreiranja IT strategije u JP Ceste FBiH,
 • planira i organizuje rad baze podataka i GIS-a,
 • praćenje i razvoj modernih tehnologija iz oblasti informatike i predlaže njihovu primjenu,
 • uvođenje informacionih sistema i održavanje funkcioniranja istog u svim segmentima rada u JP Ceste F BiH,
 • planiranje poslova na kreiranju, redovnom održavanju i unapređenju web prezentacije JP Ceste F BiH,
 • priprema prijedloga za konkretne nabavke u okviru nadležnosti sektora,
 • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim tijelima i drugim resorima u poslovima iz djelokruga rada sektora,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora i
 • saradnja s drugim organizacionim jedinicama unutar JP Ceste F BiH.

Unutar sektora djeluju sljedeća odjeljenja: 

 • Odjeljenje za upravljanje cestama (RAMS) i informacione sisteme
 • Odjeljenje zaštite cesta
 • Odjeljenje sigurnosti prometa