Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova obavlja sljedeće poslove:

 • zastupanje i organiziranje zastupanja JP Ceste F BiH pred sudovima i drugim organima,
 • priprema i kontrola zakonskih osnova ugovora JP Ceste F BiH,
 • vođenje odgovarajuće evidencije sudskih predmeta i drugih neophodnih evidencija iz ove oblasti,
 • praćenje zakonskih promjena u organizovanju JP Ceste F BiH i obavljanje poslova sudske registracije,
 • izrada nacrta, prijedloga i prečišćenih tekstova općih akata JP Ceste F BiH,
 • priprema nacrta pojedinačnih akata JP Ceste F BiH i rješenja koja se odnose na rad JP Ceste F BiH,
 • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste F BiH i drugih nadležnih organa iz djelokruga rada sektora,
 • stručno-administrativni poslovi vezani za radne odnose i čuvanje personalnih dosijea radnika JP Ceste F BiH,
 • poslovi djelovodnog protokola,
 • poslovi arhiviranja dokumentacije i kurirski poslovi,
 • organizovanje i održavanje voznog parka JP Ceste F BiH,
 • obezbjeđenja i održavanja objekta i recepcionarski poslovi,
 • poslovi zaštite od požara i zaštite na radu,
 • priprema prijedloga za konkretne nabavke za potrebe sektora,
 • pokreće i zastupa JP Ceste F BiH u upravnom postupku eksproprijacije nekretnina pred nadležnim organom,
 • rješava sve upravne postupke vezane za imovinsko-pravne poslove,
 • rješava sve zahtjeve vezane za imovinsko-pravne odnose, podnesene od pravnih i fizičkih lica te sve postupke vezane za imovinsko-pravne odnose do uknjiženja i upisa istih,
 • prikuplja i priprema dokumentaciju sa nadležnim organima o premjeru i katastru nekretnina i cesta koje pripadaju javnom preduzeću u skladu sa Zakonom i Statutom JP Ceste F BiH,
 • rješava imovinsko-pravne odnose u građanskom sudskom postupku i u upravnim sporovima, te zastupa JP Ceste F BiH u građanskom sudskom postupku,
 • organizira, priprema i sprovodi postupak katastarskog uknjiženja nekretnina i javnih cesta koje pripada javnom preduzeću, ažurira i arhivira dokumentaciju gruntovnog i katastarskog uknjiženja i upisa nekretnina i cesta,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora i
 • saradnja s drugim organizacionim jedinicama unutar JP Ceste F BiH.

Unutar sektora djeluju slijedeća odjeljenja:

 • Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove i zastupanje,
 • Odjeljenje za opće poslove,
 • Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove.