Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova

Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova obavlja sljedeće poslove:

 • priprema nacrte, prijedloge i prečišćene tekstove općih akata JP Ceste  F BiH d.o.o. Sarajevo i vodi brigu o njihovoj ispravnosti i zakonitosti,
 • zastupa i organizira zastupanje JP Ceste FBiH na sudovima i kod drugih državnih organa,
 • priprema nacrte pojedinačnih akata JP Ceste FBiH i rješenja koja se odnose na rad JP Ceste FBiH,
 • priprema mišljenja, zaključke i prijedloge odluka organa JP Ceste FBiH iz djelokruga rada sektora, i u saradnji sa drugim sektorima,
 • prati sjednice organa JP Ceste FBiH,
 • stručno-administrativne poslove vezane za radne odnose i kadrovske poslove JP Ceste FBiH,
 • poslove djelovodnog protokola,
 • poslove arhiviranja dokumentacije,
 • organiziranje i održavanje voznog parka JP Ceste FBiH, obezbjeđenje objekta i recepcionerske poslove.

Unutar sektora djeluju slijedeći odsjeci:

 • Odsjek općih poslova
 • Odsjek pravnih, ugovornih i kadrovskih poslova