Sektor međunarodnih investicija

Sektor međunarodnih investicija obavlja poslove koordinacije, monitoringa i procjene svih aspekata implementacije projekata finansiranih iz kredita međunarodnih finansijskih institucija i/ili donatora, a naročito:

  • pripremanje projekata iz nadležnosti JP Ceste F BiH. Sektor međunarodnih investicija obavlja poslove koordinacije, monitoringa i procjene svih aspekata implementacije projekata finansiranih iz kredita međunarodnih finansijskih institucija i/ili donatora, a naročito: JP Ceste F BiH, u svojstvu implementatora ili krajnjeg korisnika, u skladu sa identificiranim prioritetima razvoja cestovne infrastrukture i u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i/ili donatorima,
  • vođenje postupaka nabavke za poslove projektiranja i izrade studija, poslove građenja i investicijskog održavanja,  nadzora i monitoringa okoliša, sve u skladu sa međunarodnim ugovorima za finansiranje,
  • finansijsko upravljanje međunarodnim finansijskim sredstvima i vođenje potrebnih finansijskih evidencija,
  • praćenje implementacije projekata finansiranih iz  međunarodnih kredita i/ili donacija i osiguranje izvršenja poslova i operacija u skladu sa međunarodno priznatim prihvatljivim administrativnim, finansijskim, inžinjerskim i ostalim relevantnim standardima i praksom, uz uvažavanje ekoloških faktora, zdravstvene sigurnosti i zaštite na  radu te u suradnji sa angažiranim konsultantima,
  • izradu analiza i periodičnih izvještaja (kvartalni, polugodišnji, godišnji) za kreditore, donatore i nadležne organe/institucije u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
  • izradu završnih izvještaja za projekte, sa analizom postignutih ciljeva i efikasnosti projekta a za potrebe kreditora i Vlade Federacije BiH.