Odjel za nabavke

Odjel za nabavke obavlja sljedeće poslove:

  • priprema plana i programa nabavki na osnovu plana i programa JP Ceste FBiH i odluka Uprave i Nadzornog odbora,
  • provedbu postupka nabavki roba, usluga i vršenja radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o nabavkama JP Ceste FBiH,
  • praćenje i analizu kretanja na tržištu roba, usluga i radova značajnih za djelatnost JP Ceste FBiH,
  • vođenje jedinstvenog registra javnih nabavki i drugih neophodnih evidencija o nabavkama u JP Ceste FBiH,
  • usklađivanje Pravilnika i priloga sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i modelima i obrascima Agencije za javne nabavke,
  • izvještavanje organa JP Ceste FBiH i drugih nadležnih organa o poslovima iz djelokruga rada Odjela,
  • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim organima u poslovima iz djelokruga rada Odjela,
  • dostava dokumentacije u žalbenom postuku po zahtjevu Ureda za žalbe, i
  • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada Odjela.