Odjel za međunarodne investicije

Odjel za međunarodne investicije obavlja sljedeće poslove:

  • priprema projekata za međunarodno finansiranje u skladu sa specifičnim zahtjevima i metodologijama potencijalnih donatora i/ili kreditora na osnovu identificiranih prioriteta održavanja i razvoja cestovne infrastrukture,
  • praćenje kreditnih sporazuma vezano za finansijska prava i obaveze i osiguranje zadovoljenja operativnih procedura međunarodnih finansijskih institucija i/ili donatora i Vlade FBiH,
  • razvoj i održavanje sistema finansijskog upravljanja međunarodnim finansijskim sredstvima i osiguranje ispravnih i pravovremenih finansijskih informacija,
  • identifikacija metoda i procedura za efikasnu implementaciju i postizanje ciljeva projekta,
  • priprema analiza i periodičnih izvještaja o implementaciji međunarodnih projekata prema metodologiji Federalnog ministarstva finansija i/ili međunarodne finansijske institucije i donatora,
  • koordinacija i praćenje implementacije međunarodnih projekata iz oblasti cestovne infrastrukture u saradnji sa Upravom JP Ceste F BiH, drugim sektorima JP Ceste F BiH, relevantnim organima/institucijama u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH i međunarodnim finansijskim institucijama i/ili donatorima,
  • provođenje postupka nabavki usluga, roba i radova za međunarodne projekte,
  • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka za organe JP Ceste F BiH, Vlade F BiH i drugih nadležnih organa iz djelokruga rada Odjela i
  • organizacija drugih poslova od značaja za upravljanje međunarodnim projektima iz nadležnosti JP Ceste F BiH po nalogu Uprave.