Odjel za internu reviziju

Odjel za internu reviziju obavlja slijedeće poslove:

  • podnošenje godišnjih studija rizika i plana revizije Odboru za reviziju sa prikazom rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene,
  • podnošenje izvještaja o obavljenim revizijama i preporuka Odboru za reviziju,
  • pružanje pomoći vanjskim revizorima kroz koordiniranu reviziju
  • pružanje mišljenja o usaglašenosti politika i procedura organizacije sa važećim propisima,
  • obavljanje ostalih obaveza u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije i
  • organiziranje drugih poslova iz djelokruga rada Odjela.