Zimska Oprema

PRAVILNIK O PROMETU U ZIMSKIM UVJETIMA

Službeni glasnik BiH, broj 83/20

Na osnovu člana 252. stav (1) tačka 9), a u vezi sa članom 170. stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O PROMETU U ZIMSKIM UVJETIMA

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o odvijanju prometa u zimskim uvjetima, zimska oprema i period u kojem je obavezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u prometu, ograničenja u prometu u zimskim uvjetima, način informiranja učesnika u prometu o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa u zimskim uvjetima.

Član 2.
(Definicija zimskih uvjeta)

Pod zimskim uvjetima na cestama (u dalјnjem tekstu: zimski uvjeti) podrazumijeva se situacija kada:

 1. pada snijeg i nalazi se na kolovozu;
 2. na kolovozu ima ugaženog i zaleđenog snijega;
 3. pada kiša i ledi se na kolovozu;
 4. je kolovoz zaleđen.

Član 3.
(Zimska oprema)

 1. U periodu od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uvjete, vozila, izuzev vozila kategorije "L", "T" i "C", moraju posjedovati opremu za promet u zimskim uvjetima (u dalјnjem tekstu: zimska oprema).
 2. Zimska oprema obuhvata:

  a. pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili

  b. pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili

  c. pneumatike za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.
 3. Izuzetno van perioda iz stava (1) ovog člana, na dijelu ceste, kada na kolovozu vladaju zimski uvjeti, mogu se na točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.
 4. Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su pneumatici postavlјeni, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Član 4.
(Ograničenja prometa)

 1. Za vrijeme zimskih uvjeta iz člana 2. ovog pravilnika zabranjuje se promet motornim i teretnim vozilima sa priklјučnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu.
 2. Izuzetno od stava (1) ovog člana, nadležni organ za unutrašnje poslove, u saradnji sa nadležnim organom za promet, može van perioda iz člana 3. stav (1) ovog pravilnika na određenoj cesti ili dijelu ceste, u određene dane ili u određenom periodu propisati posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na toj određenoj cesti ili dijelu ceste zimski uvjeti.
 3. U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice nadležni organ za unutrašnje poslove, uz saglasnost nadležnog organa za promet, može privremeno zabraniti ili ograničiti promet za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste.
 4. Izuzetno od stava (3) ovog člana, nadležni organ za unutrašnje poslove može na licu mjesta privremeno zabraniti promet određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uvjeti za sigurno odvijanje prometa.
 5. Nadležne institucije koje održavaju i upravlјaju cestama, u saradnji sa nadležnim organom za unutrašnje poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste putem sredstava javnog informiranja i postavit će odgovarajuću prometnu signalizaciju.

Član 5.
(Čišćenje vozila)

Ovlašteno lice nadležnog organa unutrašnjih poslova će isklјučiti iz prometa motorno i priklјučno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u prometu, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih učesnika u prometu.


Član 6.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima ("Službeni glasnik BiH", broj 13/07).

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-3184/20
18. decembra 2020. godine
Sarajevo