Federalni hidrometeorološki zavod

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ)  je jedan od najvažnijih partnera za prilagodbu klimatskim promjenama. JP Ceste treba meteorološke podatke za svakodnevni rad cestovne mreže, planiranje i projektovanje novih cesta te za procjenu rizika na postojećoj cestovnoj mreži. FHMZ redovno pruža meteorološke i hidrološke informacije putem svoje web stranice www.fhmzbih.gov.ba . Ceste i cestovne objekte treba projektovati na način na budu otporni na klimu kojoj će biti izloženi tokom cijelog životnog vijeka. 

Osim toga, internet stranica koja se bavi Federalnim operativnim planom za odbranu od poplava pruža informacije o meteorološkim i hidrološkim podacima:  www.fop.fhmzbih.gov.ba.

FHMZ je izradio klimatski atlas koji daje meteorološke podatke po meteorološkim stanicama u FBiH, za referentni period 1961 – 1990. godine. Klimatski atlas pruža projekcije glavnih meteoroloških parametara po meteorološkim stanicama, a nalazi se na stranici: http://atlasklime.fhmzbih.gov.ba/bs/risk-assessment

Opis slike
Klimatski Atlas FBiH i interaktivna karta s klimatskim promjenama. Kliknuti na sliku za pristup interaktivnoj karti