Noveliranje glavnog projekta trase ceste M14.1, dionica Spahići-Jezero-Grmuša, poddionica Srbljani –Tabla, L=6,27km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton