Asfaltiranje ceste Vitalj – Vlasenica (granica entiteta)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M19.2
Dionica
Kladanj - Vlasenica
Kanton
Tuzlanski kanton