Sektor za katastar nekretnina i cesta, imovinsko-prave poslove i eksproprijaciju

Sektor za katastar nekretnina i cesta, imovinsko-prave poslove i eksproprijaciju obavlja sljedeće poslove:

 • organizacija poslova za geodetske, imovinsko-pravne (eksproprijacija) poslove i vođenje baze podataka o nekretninama i javnim cestama,
 • podnošenje zahtjeva za utvrđivanje općeg društvenog interesa u postupku eksproprijacije nekretnina i cesta te provodi postupak istog kao i rješavanje imovinsko-pravnih poslova,
 • priprema stručno pravna mišljenja za pripremu Zakona o eksproprijaciji uz primjenu ostalih propisa vezanih za imovinsko-pravne poslove, te rješava sve upravne postupke vezane za iste,
 • rješavanje svih zahtjeva vezanih za imovinsko-pravne odnose podnesene od strane pravnih i fizičkih lica te sve postupke vezane za imovinsko-pravne odnose do uknjiženja i upisa istih,
 • sa nadležnim organima prikuplja i priprema dokumentaciju o premjeru i katastru nekretnina i cesta koje pripadaju javnom preduzeću u skladu sa Zakonom i Statutom JP Ceste F BiH,
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u drugostepenim postupcima i upravnim sporovima te zastupanje JP Ceste F BiH u parničnim postupcima proisteklim iz rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u upravnom postupku, naknada štete i izvršenja,
 • organizira, priprema i sprovodi postupak katastarskog uknjiženja nekretnina i javnih cesta koje pripadaju javnom preduzeću, ažurira i arhivira dokumentaciju gruntovnog i katastarskog uknjiženja i upisa nekretnina i cesta,
 • kreiranje IT strategije JP Ceste FBiH,
 • planira i organizira rad baze podataka i GlS-a,
 • praćenje i razvoj modernih tehnologija iz oblasti informatike i predlaganje njihove primjene,
 • uvođenje informacionih sistema i održavanje funkcioniranja istog u svim segmentima rada u JP Ceste F BiH,
 • planiranje poslova na kreiranju, redovnom održavanju i unapređenju web prezentacije JP Cesta F BiH.

Unutar sektora djeluju slijedeći odjeli:

 • Odjel za informacioni sistem, katastar nekretnina i cesta
 • Odjel za imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju