Sektor održavanja, zaštite cesta i sigurnosti prometa

Sektor održavanja, zaštite cesta i sigurnosti prometa obavlja sljedeće poslove:

 • priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa održavanja, zaštite cesta i sigurnosti prometa na cestama,
 • priprema godišnjih planova i programa vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata,
 • priprema srednjoročnih planova i programa za redovno održavanje cesta i službu Pomoć-informacije na cestama (SPI),
 • tehnička priprema za projekte vanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata koji se finansiraju iz međunarodnih zajmova,
 • priprema analiza i periodičnih izvještaja za održavanje, zaštitu cesta i sigurnost prometa,
 • učešće u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama,
 • organizacija i tehnička kontrola izvršenja poslova redovnog i vanrednog održavanja cesta i objekata, kao i poslova SPI, pregled situacija, priprema izvještaja o izvršenju radova,
 • priprema i donošenje rješenja, odnosno saglasnosti iz nadležnosti javnih ovlaštenja u oblasti zaštite cesta (vanredni prijevozi, priključci i prilazi na javne ceste, reklamni panoi i dr.) i preduzimanje mjera za spriječavanje vršenja bespravnih radnji na cestama i u cestovnom pojasu,
 • organizacija kontrole osovinskog opterećenja na cestama,
 • praćenje podataka o sigurnosti prometa, utvrđivanje uzroka prometnih nezgoda i predlaganje mjera za poboljšanje sigurnosti prometa,
 • priprema podataka i vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata na cestama, prometne signalizacije i opreme na cestama,
 • prikupljanje podataka o stanju na cestama, organizacija - informiranje nadležnih organa i korisnika cesta o stanju cesta i uslovima prohodnosti cesta,
 • učešće u izradi prijedloga izmjena i dopune zakona i podzakonskih akata, normativa i standarda vezanih za održavanje, zaštitu cesta i sigurnost prometa,
 • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste FBiH iz djelokruga rada sektora,
 • priprema prijedloga za konkretne nabavke u okviru nadležnosti sektora,
 • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim tijelima, kao i drugim resorima, u poslovima iz djelokruga rada sektora,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora.

Unutar sektora djeluju slijedeći odsjeci:

 • Odsjek redovnog održavanja
 • Odsjek vanrednog održavanja
 • Odsjek sigurnosti prometa
 • Odsjek zaštite cesta